Privacywet

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevensbescherming
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevensbescherming

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden.

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 •  voor geanonimiseerd gebruikt tijdens intercollegiale toetsing of intervisie;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen of om een beschikking aan te vragen bij de gemeente.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

De persoonlijke gegevens worden ingevoerd bij een sofwareprogramma MijnDiad. Deze verzorgt de digitale administratie en voldoet aan alle wettelijke eisen. Met MijnDiad heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten. De beveiliging van de persoonlijke gegevens gaat via een 2-staps verificatie.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzerkeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.  De nota zal verstuurd worden per mail en bevat: 

 • uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum;
 • de datum van behandelingen, korte omschrijving van de behandeling, zoals psychosociaal consult;
 • de kosten van het consult.

 

Privacy bij de aanvragen bij gemeente
Voor de aanvraag van een beschikking bij uw gemeente via de Jeugdwet, ‘ondersteuning in het netwerk van de jeugdige’ heb ik de volgende gegevens nodig van uw kind.

 • Voornaam, voorletters, achternaam, geboortedatum, bsn nummer;
 • functie en naam verwijzer;
 • postcode van woonadres van het kind.

 

Bij de aanvraag bij uw gemeente via de WMO heb ik uw gegevens nodig:

 • voornaam, voorletters, achternaam, geboortedatum, bsn nummer
 • postcode van woonadres
 • functie en naam verwijzer

Contact?

Locaties, telefoonnummer, contactformulier